VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB

1. Úvodné ustanovenia

1. Spoločnosť Dosťbolo.sk, s.r.o., so sídlom Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 54303869 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č. 53217/V, DIČ: 2120357041, (ďalej tiež ako Spoločnosť“ alebo „Poskytovateľ“), je právnickou osobou vykonávajúcou činnosť v oblasti poradenstva v oblasti kyberšikany, vypracovania edukačných materiálov a pomôcok a zvyšovania povedomia o kyberšikane.

2. Predmetom týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je úprava vzájomných práv a povinností Spoločnosti a Zákazníka. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Spoločnosťou a Zákazníkom.

3. Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na poskytovanie tých Služieb Spoločnosťou, ktoré sú v nich uvedené a spolu so všetkými ostatnými písomnými zmluvnými dokumentmi a ústnymi dojednaniami, uzatvorenými medzi Spoločnosťou a Zákazníkom v súvislosti s poskytovaním Služieb, vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi Spoločnosťou a Zákazníkom.

4. Uzatvorením Zmluvy alebo odoslaním objednávky alebo akceptovaním cenovej ponuky Spoločnosti akýmkoľvek spôsobom potvrdzuje Zákazník, že sa oboznámil so znením týchto VOP, ktoré mu boli sprístupnené Spoločnosťou.

5. Právne vzťahy medzi Spoločnosťou a Zákazníkom, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto VOP ani v iných dohodách medzi Spoločnosťou a Zákazníkom, sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2. Definície pojmov

1. VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

2. Spoločnosťou je Dosťbolo.sk, s.r.o., so sídlom Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 54303869 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č. 53217/V, DIČ: 2120357041.

3. Zákazníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba -podnikateľ, ktorá je v zmluvnom vzťahu so Spoločnosťou na základe Zmluvy.

4. Zmluvou sa rozumie: zmluva uzatvorená medzi Spoločnosťou ako poskytovateľom a Zákazníkom ako objednávateľom, predmetom ktorej je záväzok Spoločnosti zabezpečiť pre zákazníka poskytnutie služby, ako aj úprava s tým súvisiacich vzájomných práv a povinností, prípadne akceptácia záväznej objednávky Zákazníkom, pokiaľ ju Spoločnosť prijme.

5. Službou sa rozumie, v závislosti od objednávky Zákazníka, poskytovanie poradenstva v oblasti kyberšikany, vypracovania edukačných materiálov a pomôcok a zvyšovania povedomia o kyberšikane.

6. Zmluvnými stranami sú Spoločnosť a Zákazník.

7. Webovým sídlom alebo webovou stránkou alebo internetovou stránkou Spoločnosti je, ak v týchto VOP je uvedené inak, www.dostbolo.sk.

8. Dotknutou osobou je akákoľvek fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.

9. Kontrolným orgánom je štátna školská inšpekcia.

3. Uzatvorenie a predmet zmluvy

1. Každý záujemca o Služby poskytované Spoločnosťou má právo na uzatvorenie Zmluvy so Spoločnosťou za podmienok upravených týmito VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Právne účinky uzavretia Zmluvy má aj akceptácia záväznej objednávky Zákazníkom, pokiaľ ju Spoločnosť prijme a pokiaľ niektorá zo zmluvných strán netrvá na písomnom vyhotovení Zmluvy.

3. Zmluva medzi Spoločnosťou a Zákazníkom môže byť uzatvorená písomne v sídle Spoločnosti, mimo sídla Spoločnosti, písomne na diaľku alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

4. Zmluva uzatvorená medzi Spoločnosťou a Zákazníkom písomne je uzatvorená dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

5. Zmluva uzatvorená prostredníctvom e-mailovej komunikácie je uzatvorená a účinná momentom doručenia akceptácie objednávky zo strany Spoločnosti Zákazníkovi e-mailom, poštovou prepravou alebo iným preukázateľným spôsobom

6. Predmetom Zmluvy je predovšetkým záväzok Spoločnosti poskytovať Zákazníkovi, v súlade s objednávkou Zákazníka, poradenstva a služby v oblasti kyberšikany, najmä vypracovanie edukačných materiálov a pomôcok, poskytovanie konzultácií, zvyšovanie povedomia o kyberšikane.

7. Spoločnosť je oprávnená odmietnuť uzatvorenie Zmluvy so Zákazníkom a nepotvrdiť prijatie Zákazníkovej objednávky aj bez udania dôvodu.

4. Práva a povinností Zmluvných strán

1. Zákazník je povinný bezodkladne poskytnúť Spoločnosti a akejkoľvek tretej osobe poskytujúcej Službu všetky ňou požadované informácie a odovzdať všetky ňou požadované písomnosti, ktoré sú potrebné na zabezpečenie poskytnutia služby. Zákazník je povinný poskytnúť Spoločnosti všetku potrebnú súčinnosť na poskytnutie služby, ako aj umožniť mu vykonanie auditu v sídle Zákazníka, ako aj v iných priestoroch Zákazníka, ak je to potrebné pre poskytnutie služby.

2. Zákazník je povinný zaplatiť Spoločnosti za poskytnutie Služby riadne a včas dohodnutú odmenu.

3. Spoločnosť je povinná zabezpečiť poskytnutie služby podľa objednávky Zákazníka, v súlade s týmito VOP a dohodou medzi Spoločnosťou a Zákazníkom.

4. Ak Spoločnosť vystaví Zákazníkovi zálohovú faktúru, Zákazník sa zaväzuje, že uhradí vystavenú zálohovú faktúru v dobe splatnosti 7 dní.

5. Zmluvné strany sú povinné plniť riadne a včas povinnosti vyplývajúce im zo zmluvy, týchto VOP a zo zákonov.

5. Zánik zmluvy

1. Zmluva zaniká: a) písomnou dohodou Zmluvných strán, b) písomným odstúpením od Zmluvy, c) zánikom Spoločnosti bez právneho nástupcu, d) písomnou výpoveďou.

2. Zákazník môže od Zmluvy odstúpiť okrem prípadov keď tak stanovujú tieto VOP alebo zmluva tiež vtedy, ak: a) dôjde k zmene VOP podľa čl. 11 bod 4 týchto VOP b) na majetok Spoločnosti bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak Spoločnosť vstúpila do likvidácie alebo jej bola povolená reštrukturalizácia.

3. Spoločnosť môže od Zmluvy odstúpiť okrem prípadov keď tak stanovujú tieto VOP alebo zmluva tiež vtedy, ak: a) Zákazník neposkytne Spoločnosti alebo tretej osobe poskytujúcej Službu bezodkladne požadované písomnosti, dokumenty informácie alebo inú súčinnosť potrebnú na plnenie Zmluvy, b) Zákazník nezaplatí dohodnutú odmenu alebo jej časť riadne a včas, c) Zákazník nezabezpečí Spoločnosti alebo tretej osobe poskytujúcej Službu podmienky potrebné na splnenie Zmluvy zo strany Spoločnosti, d) na majetok Zákazníka bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak Zákazník vstúpil do likvidácie alebo mu bola povolená reštrukturalizácia. 4. Odstúpenie od Zmluvy musí byť urobené písomne a doručené osobne na adresu Zmluvnej strany alebo poštovým doručovateľom ako doporučená zásielka. Na účely tohto bodu sa za písomné doručenie nepovažuje odoslanie a doručenie odstúpenia od zmluvy e-mailom ani inou formou elektronickej komunikácie. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane.

5. Každá zmluvná strana je oprávnená vypovedať uzatvorenú zmluvu bez uvedenia dôvodu alebo z akéhokoľvek dôvodu. Výpoveď musí byť urobená písomne a doručená druhej zmluvnej strane. Zmluva zaniká uplynutím dvojmesačnej výpovednej doby, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

6. Odmena

1. Odmena Spoločnosti, ako aj lehota splatnosti a spôsob fakturácie za poskytnutie Služby bude dohodnutá Spoločnosťou a Zákazníkom.

2. Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodli inak.

3. Zákazník je povinný uhradiť faktúru bezhotovostným prevodom na účet Spoločnosti, a to najneskôr do dňa splatnosti uvedeného na faktúre, ak sa Zmluvné strany nedohodli inak. Faktúra sa považuje za uhradenú v deň pripísania platby na účet Spoločnosti.

4. Produkt bude Zákazníkovi odovzdaný až po úplnej úhrade odmeny Spoločnosti podľa vystavenej faktúry.

7. Ochrana osobných údajov

1. Spoločnosť sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých poskytnutých osobných údajoch, chrániť ich pred stratou, odcudzením, poškodením, neoprávneným prístupom a neoprávneným rozširovaním. Spoločnosť je oprávnená sprístupňovať osobné údaje tretím osobám iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Zákazníka.

2. Spoločnosť je na základe Zákona oprávnená získavať a spracúvať v informačných systémoch údaje Zákazníka a/ alebo údaje súvisiace so Zákazníkom, ktorými sú: a) obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo Zákazníka, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, identifikačné údaje osoby oprávnenej konať v mene Zákazníka, b) telefónne číslo/čísla, e-mailovú adresu/adresy alebo iné firemné kontaktné a identifikačné údaje Zákazníka, fakturačnú adresu, označenie osôb a zamestnancov Zákazníka oprávnených vykonávať v jeho mene podľa Zmluvy, ako aj ďalšie údaje, ktoré sú súčasťou Zmluvy, c) údaje o vyúčtovaní služieb, výška neuhradených záväzkov, ako aj iné údaje, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením Zmluvy. Osoby oprávnené konať v mene Zákazníka sa považujú za Dotknuté osoby a osoby, ktoré určí a oznámi Zákazník Spoločnosti, aby za neho objednávali a preberali uhradené Produkty podľa Zmluvy. Spoločnosť bude spracúvať údaje podľa tohto článku v nevyhnutnom rozsahu na účely: a) uzavretia a plnenia Zmluvy, jej zmeny a ukončenia, b) fakturácie, prijímania a zúčtovania platieb, vedenia, vymáhania a postupovania pohľadávok, poskytovania starostlivosti o Zákazníka c) priameho marketingu, prípadne d) na iné účely a v inom rozsahu, ak to dovoľuje alebo stanovuje osobitný právny predpis. 3. Zákazník je uzrozumený s tým, že hovory na zákazníckych linkách Spoločnosti môžu byť zaznamenávané v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, pričom je o tejto skutočnosti povinný informovať Dotknuté osoby. 4. Spoločnosť sa zaväzuje, že na zaznamenávanie hovorov bude Zákazník a/alebo Dotknutá osoba a/alebo Zodpovedná osoba na úvod hovoru upozornená, pričom za súhlas s touto formou získania a spracovania údajov sa považuje aj súhlas získaný počas volania, ak volajúcej/volanej osobe je daná možnosť takéto volanie odmietnuť alebo ho zrušiť. Na spracovanie osobných údajov získaných v súvislosti s telefonickým hovorom na zákaznícku linku Spoločnosti sa vzťahujú ustanovenia bodu 3 tohto článku.

8. Doručovanie písomností

1. Právny úkon niektorej Zmluvnej strany smerujúci ku vzniku, zmene, zániku práv a povinností alebo zmene alebo zániku právneho vzťahu založeného Zmluvou, alebo akékoľvek oznámenie alebo výzva, požiadavka alebo súhlas niektorej zo zmluvných strán, ktorý sa bude vyžadovať, alebo ktorý bude povolený alebo nevyhnutný na základe Zmluvy, ak nie je v Zmluve, týchto VOP alebo medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, musí byť písomný (ďalej len „písomnosť“) a musí byť doručený poštou ako doporučená zásielka alebo osobne. Na tento písomný styk (odosielanie a doručovanie) sa použijú adresy sídiel, resp. bydlísk Zmluvných strán.

2. Povinnosť Zmluvnej strany doručiť písomnosť sa považuje za splnenú a písomnosť sa považuje za doručenú, len čo ju druhá Zmluvná strana prevezme a jej prijatie potvrdí svojím vlastnoručným podpisom, alebo podpisom inej osoby oprávnenej na prijímanie písomností.

3. Účinky doručenia písomnosti nastanú aj vtedy ak a) Zmluvná strana zmenila adresu, na ktorú sa má podľa tejto zmluvy odosielať písomnosť, bez toho, aby túto zmenu druhej Zmluvnej strane oznámila, a následne pošta túto písomnosť vrátila zmluvnej strane ako nedoručiteľnú, a to dňom vrátenia takejto písomnosti zmluvnej strane, alebo b) doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím tej Zmluvnej strany, ktorej bola písomnosť adresovaná, a to dňom, kedy k takému konaniu došlo, alebo c) Zmluvná strana prijatie písomnosti odmietne, a to dňom odmietnutia prijatia písomnosti, alebo d) odosielateľovi bola zásielka vrátená ako nedoručená, a to dňom vrátenie nedoručenej zásielky.

9. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Práva a povinností Zmluvných strán v súvislosti s poskytovaním Služby Spoločnosťou Zákazníkovi sa riadia Zmluvou, VOP, odsúhlasenou objednávkou a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2. V prípade ak akékoľvek ustanovenie Zmluvy alebo týchto VOP bude vyhlásené za neplatné alebo neúčinné, takéto vyhlásenie nebude mať vplyv na platnosť a/alebo účinnosť a/alebo uplatniteľnosť ďalších ustanovení zmluvy alebo VOP a bude nahradené príslušným platným ustanovením.

3. V prípade rozporu ustanovení Zmluvy s týmito VOP majú prednosť ustanovenia Zmluvy.

4. Spoločnosť je oprávnená vykonať jednostrannú zmenu týchto VOP. Zmena VOP musí byť Zákazníkovi oznámená buď písomne alebo elektronicky alebo prostredníctvom zverejnenia oznámenia o zmene VOP na webovom sídle Spoločnosti.

5. Zmluva a VOP sú vyhotovované v slovenskom jazyku.

6. Všetky spory vzniknuté z právnych vzťahov, ktoré vyplývajú zo Zmluvy, alebo súvisiacich so Zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, ktoré súvisia so Zmluvou, sa budú snažiť vyriešiť zmierom.

7. Zmluva a tieto VOP sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky a v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.

8. Tieto VOP nadobudli platnosť a účinnosť dňom 10.01.2022.