Zaujímavosti o kyberšikane

Výskyt kyberšikanovania má za posledné roky, žiaľ, stúpajúcu tendenciu.

Celosvetový výskum potvrdzuje, že každé štvrté dieťa vo veku 8 – 17 rokov sa stalo obeťou šikanovania v online priestore.

interest

Výskumy na Slovensku potvrdzujú nárast kyberšikanovania.

Zatiaľ čo v roku 2018 výskumy potvrdili jeho výskyt u 32,4 % detí, v roku 2021 bol zaevidovaný nárast na 43,7 %.

cyberbullying
school

V roku 2020 uviedlo až 46 % žiakov stredných škôl, že sa už stali obeťou kyberšikanovania.

Najčastejšie sa mladí ľudia (49,8 %) stretávajú na internete s nadávaním a vysmievaním, na druhom mieste s ohováraním alebo šírením nepravdivých informácií (42,6 %).

hate

Z obetí kyberšikanovania až 65,4 % vie, kto je agresorom. Najčastejšie je to niekto,  koho poznajú naživo (buď zo školy alebo z okolia) alebo ich známy z internetu  (18,5 %).

children

Vo väčšine prípadov deti o prežívajúcom kyberšikanovaní nikomu nepovedia.

Ak sa niekomu zveria, tak je to najčastejšie kamarát (v 21,1  % prípadov).

Niekomu dospelému o incidente povedalo len 8,9 % mladých ľudí.

Nedovoľme, aby to pokračovalo. Dosť bolo!

Ponuka pre školy